61 8146 792, 61 8146 793 info@tpbus.com.pl

Regulamin

TPBUS Regulamin korzystania z autobusów
obowiązuje od 25 lutego 2015r.

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o.o.

1. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH POSIADAJĄ:

1.1. Posłowie, senatorowie – na podstawie legitymacji.

1.2. Radni Gminy Tarnowo Podgórne

1.3. Dzieci do lat 5, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, pozwalającego stwierdzić wiek dziecka.

1.4. Osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież) wraz z opiekunem lub przewodnikiem, posiadające jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa), a także orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidztwa) wydane przez ZUS, KRUS lub dokument wydany przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości,

b) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości, albo legitymacja z wpisem „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

c) osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy,

d) orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja w przypadku dzieci do 16 roku życia, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

e) legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne posiadające numer legitymacji MENSiS-II/182/2 albo MEN-II/182/2,

f) legitymację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem „całkowita niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji” (dawna I grupa inwalidztwa),

g) legitymację wydaną przez Polski Związek Niewidomych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, lub „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji” (dawna I grupa inwalidztwa), lub „całkowicie niezdolny do pracy” (dawna II grupa inwalidztwa),

h) legitymację wydaną przez Polski Związek Głuchych z wpisem: „znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności”, lub „całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji” (dawna I grupa inwalidztwa), lub „całkowicie niezdolny do pracy” (dawna II grupa inwalidztwa).

1.5. Inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi, na podstawie ważnej legitymacji wraz z dowodem osobistym, a także przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej lub całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji, na podstawie zaświadczenia o konieczności opieki.

1.6. Pracownicy Komunikacji Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. oraz ich niepracujący małżonkowie oraz uczące się dzieci do ukończenia 26 roku życia, na podstawie legitymacji pracowniczej.

1.7. Umundurowani funkcjonariusze policji, służby celnej, żołnierze żandarmerii wojskowej oraz umundurowani funkcjonariusze Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym w czasie pełnienia służby na podstawie legitymacji.

1.8. Osoby, które kończą w danym roku 70 rok życia i starsze, na podstawie dowodu tożsamości.

1.9. Posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji wydanej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK.

1.10. Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora

1.11. Funkcjonariusz Straży Granicznej ochraniający międzynarodowe szlaki komunikacyjne.

1.12. Umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej na służbie.

1.13. Żołnierz odbywający służbę wojskową.

1.14. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych.

1.15. Kombatant i inne osoby uprawnione

2. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 50% BILETY JEDNORAZOWE:

2.1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na podstawie legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

2.2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia 24 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej.

2.3. Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych – na podstawie legitymacji studenckich.

2.4. Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do grupy inwalidztwa innej niż „I”.

2.5. Weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa.

3. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 51% BILETY MIESIĘCZNE.

3.1. Studenci wszystkich rodzajów studiów do ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

3.2. Studenci studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

4. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 50% BILETY MIESIĘCZNE.

4.1. Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne – na podstawie legitymacji wraz z dowodem tożsamości.

5. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 49% BILETY MIESIĘCZNE.

5.1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

6. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH – 33% BILETY MIESIĘCZNE.

6.1. Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.

6.2. Nauczyciele akademiccy – na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu na dany rok szkolny.

7. Taryfa opłat, w tym wysokość opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub z biletem nieważnym, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8. W autobusach nocnych obowiązują bilety kupowane wyłącznie u kierowcy.

9. W autobusach spółki „TPBUS” obowiązuje zakaz:

– przewożenia psów bez kagańca,

– przewożenia butli gazowych i materiałów łatwopalnych,

– przewożenia rowerów, mebli, sprzętu „AGD”,

– palenia tytoniu, zaśmiecania i niszczenia autobusów,

– spożywania posiłków i napojów alkoholowych.

10. OPŁATY DODATKOWE

– Opłata za psa i/lub bagaż według cennika. Bagaż podręczny (np. teczka, torebka, siatka, tornister, plecak szkolny) nie podlega opłacie.

11. Osoba korzystająca z autobusów spółki „TPBUS” zobowiązana jest do posiadania ważnego biletu na przejazd.

12. Bilet jednorazowy zakupiony w punkcie sprzedaży należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu.

Pasażerowi nie wolno odstępować biletu innej osobie.

13. Pasażer posiadający bilet miesięczny zobowiązany jest do okazania go kierowcy zaraz po wejściu do autobusu.

Bilet miesięczny niepodpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem jest nieważny – dane zawarte na bilecie muszą być zgodne z dowodem tożsamości.

14. Bilety, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane lub nieczytelne, zniszczone lub nieważne, podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.

15. Kontrola w autobusach spółki „TPBUS”.

Do kontroli biletów upoważnieni są:

– pracownicy firmy BUS KONTROL, Poznań, ul. Wilczak 13 klatka „O”, tel. 722114964

– wyznaczeni pracownicy spółki „TPBUS”,

– funkcjonariusze Straży Gminnej Tarnowa Podgórnego.

Sposób przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

16. Odwołania i skargi dotyczące kontroli biletów w autobusach „TPBUS” należy składać w siedzibie firmy kontrolującej oraz do wiadomości przewoźnika, w ciągu 14 dni od daty powstania zdarzenia.

17. Reklamacje i wnioski należy składać w sekretariacie spółki lub listownie na adres: „TPBUS” Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne. Anonimy nie będą rozpatrywane.

18. Przepisy dodatkowe dotyczące dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Tarnowo Podgórne.

a) Bilet miesięczny szkolny o nominale „S” uprawnia do przejazdów do szkoły i na zajęcia poza lekcyjne w wolne soboty.

b) Bilet miesięczny szkolny „S” jest nieważny w niedziele i święta.

c) Bilet miesięczny szkolny „S” bez pieczątki szkoły jest nieważny.

Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

„Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS”.

Taryfa opłat według aktualnego cennika.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z autobusów

Tarnowo Podgórne, dnia 01.12.2011 r.

 

Zasady prowadzenia kontroli biletów.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z autobusów

1. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej prowadzenia, musi posiadać przypięty w dobrze widocznym dla pasażera miejscu identyfikator. Identyfikator nie może być trzymany w ręce. W wypadku przeprowadzania kontroli przez funkcjonariusza Straży Gminnej jego identyfikator służbowy zastępuje identyfikator, o którym mowa wyżej.

2. Kontrola musi być prowadzona w zespołach przynajmniej dwuosobowych upoważnionych kontrolerów.

3. Wygląd kontrolerów w trakcie prowadzenia kontroli musi być schludny, a sposób wykonywania kontroli kulturalny.

4. Zabrania się prowadzenia kontroli biletowej przez kontrolerów będących w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, należy zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu przez najbliższego przedstawiciela przewoźnika, względnie w siedzibie pracodawcy kontrolera – spółce BUS KONTROL, a gdy kontrolującym jest pracownik przewoźnika albo funkcjonariusz Straży Gminnej przez jego bezpośredniego przełożonego.

5. Stosowanie bezpośredniego przymusu fizycznego w stosunku do pasażera, przez kontrolera nie będącego funkcjonariuszem Straży Gminnej, jest zabronione. Pasażerowi, który nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, można utrudnić opuszczenie pojazdu, w celu dowiezienia go do najbliższego posterunku funkcjonariuszy policji lub Straży Gminnej.

6. Kontrolerzy mogą rozpocząć kontrolę, gdy pojazd jest w ruchu, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru.

7. Rozpoczęcie kontroli należy uzgodnić z prowadzącym pojazd, który na życzenie kontrolera zablokuje kasowniki.

– Kontroler ogłasza początek kontroli mówiąc głośno i wyraźnie: „Dzień dobry (Dobry wieczór), proszę przygotować bilety do kontroli”.

– W przypadku wyposażenia pojazdu w odpowiednią instalację zapowiedź kontroli zostanie wygłoszona przez komputer pokładowy w trakcie blokady kasowników.

8. Prowadzenie kontroli bez zablokowania kasowników jest niedozwolone.

9. Kontrola ważności skasowanych biletów jednorazowych, polega na porównaniu wydruku kasownika na bilecie pasażera z wydrukiem na bilecie kontrolnym i sprawdzeniu czy ważność biletu jest zgodna ze strefą biletową.

10. W przypadku biletów okresowych obowiązuje pasażera wpisanie na bilecie imienia i nazwiska zgodnego z dokumentem tożsamości.

11. Brak podpisu na bilecie miesięcznym pasażer uzupełnia w obecności kontrolera. Złożenie podpisu przez pasażera nie zwalnia z opłaty manipulacyjnej za jego brak w momencie przeprowadzanej kontroli.

– Opłatę manipulacyjną należy uiścić w przeciągu 14 dni. Po przekroczeniu tego terminu, opłata wzrasta do wysokości opłaty dodatkowej.

12. Bezpośrednio przed kontrolą oraz w trakcie trwania kontroli biletów pasażerowie opuszczają pojazd i wsiadają do pojazdu tylko przednimi drzwiami.

 

Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne „TPBUS”.